Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter för Intresseföreningen Råcksta Sjöhage

Allmänt

IRS uppläggningsplats är verksam från ungefär mitten av september till månadsskiftet maj/juni. Övrig tid förfogar staden över området. Det är varje båtägares skyldighet att känna till och följa IRS ordningsföreskrifter och miljöregler. Överträdelse av dessa, vid vårdslöst uppträdande, skadegörelse, eller anger felaktiga uppgifter till IRS, leder direkt eller efter upprepade förseelser till att båtägare har förverkat sin rätt till uppläggningsplats framöver.

Ansvar och försäkring

Båten ska vara ansvarsförsäkrad och bör ha helförsäkring. IRS ansvarar ej för sak- eller personskador som kan inträffa inom uppläggningsområdet, ej heller för upp­komna förluster av material m.m. Detta gäller även under upptagning och sjösätt­ning. Båtägare ansvarar för att båten ställs upp på ett betryggande sätt.

Båtägare ska regelbundet se till sin båt under uppläggningstiden, speciellt vid kyla, snö och hårt väder. Båt som har vält ska åtgärdas av båtägaren. Sker ej detta i tid – beroende på omstän­digheterna – utför IRS arbetet, varvid kostnaden debiteras båtägaren (bl.a. hyra av kranbil). Vid eventuell skada på din båt ska du alltid i första hand kontakta ditt försäkringsbolag.

Båtägaren ansvarar för att hans båt avlägsnas från uppläggningsområdet senast dagen före städdagen. Någon sjösättning på städdagen sker ej. För eventuellt kvarlig­gande båt har båtägaren förverkat sin rätt till uppläggningsplats framöver.

Båtägare, som under uppläggningstiden säljer sin båt, ska delge den nye ägaren ordningsföreskrifterna. Den gamla ägaren ska omgående underrätta IRS eller re­spektive klubb om den nye båtägarens namn, adress och telefonnummer.

Båtägare som tilldelats varvsplats är vaktpliktig. Teckning av vakt organiseras genom respektive klubb.

Ordning

Båtägaren ansvarar för god ordning i och omkring båten. Obehöriga avvisas från uppläggningsområdet. För att försvåra tillgrepp i båtarna ska båtägare förvara sin stege, arbetsställning etc fastlåst. De som ej är fastlåsta kan omhändertas av IRS funktionär och återfås efter kontakt med desamma. Utrustning som inte återhämtas innan avslutat sjösättning tillfaller IRS.

På uppläggningsplatsen är det parkeringsförbud av trailers efter den 15 september (bortforsling sker med kvarvarande) och till intransporterna påbörjas.

Två veckor efter sista uppläggningstillfälle låser IRS fordonsgrinden och stänger därmed också uppläggningen av båtar.

Avfallshantering

Under uppläggningstiden kan avfall (ej miljöfarligt) slängas i den container som finns upp­ställd. Miljöfarligt avfall som tex oljor, glykol, slip- och färgrester samt batterier m.m. kan lämnas vid IRS miljöstation.

Efter sjösättning ska båtägare städa sin uppläggningsplats, bl.a. plocka upp spikar m.m.

Miljö och hälsa

Båtbottenfärger som på kemisk eller biologisk väg förhindrar beväxning på båtskrov räknas som bekämpningsmedel. Dessa måste vara godkända av Kemikalieinspektio­nen för att få säljas eller användas. För båtar som används i Mälaren och andra in­sjöar finns inga sådana god­kända båtbottenfärger.

De båtbottenfärger som förhindrar påväxt enbart på fysikalisk väg, till exempel ge­nom en ytstruktur där påväxten inte får fäste, behöver däremot inte vara godkända. Dessa färger får användas i Mälaren. S.k. blödande bottenfärger får emellertid inte användas på båtar som är upplagda på IRS uppläggningsplats. Tillåtna användningsområden framgår av texten på färgburkarnas etiketter.

Enligt myndighetskrav ska IRS ha en förteckning över uppläggningsplatsens samtliga båtar och dess bottenbehandling. Därför ska båtägare redovisa båtens samtliga färgskift på blankett som IRS delar ut vid upptagningen och återlämna denna ifylld och undertecknad vid sjösättning.

Vid slipning av båtbottenfärger ska sliputrustning kopplad till grov­dammsu­gare användas. En presenning ska läggas under båten för att samla upp slip- och färgrester. Dessa ska sedan tas om hand som farligt avfall.

Eventuellt spill på mark av tex glykol, olja, färg, båtvax mm ska tas upp omgående. I miljöstation finns allt som behövs för det.  Avsiktligt spill av båtägare leder alltid till att båtägare har förverkat sin rätt till uppläggningsplats framöver.

Det är förbjudet att på såväl slip som uppläggningsområde att tvätta eller spola båtbottnar målade med färger som inte är tillåtna i Mälaren.

IRS rekommenderar att du använder lämplig och godkänd skyddsutrustning vid slipningsarbete.

Brandskydd

  • Tankning av båt får icke ske på uppläggningsplatsen
  • Fast bränsletank i båten behöver ej tömmas
  • Huvudströmbrytare – som ska finnas monterad i båten – ska vara frånslagen när båten lämnas
  • Vid arbete med båtens elsystem, start av motor m.m. ska brandsläckare finnas till hands
  • Lösa behållare med brännbara vätskor liksom gasolflaskor får ej förvaras i båten under uppläggningstiden
  • Vid arbete där öppen eld kommer till användning – svetsning, skärnig med gasag­gregat, användande av blåslampa eller gasolbrännare – ska brandsläckare och vatten finnas vid arbetsplatsen
  • Uppvärmningsanordningar, oavsett typ, får endast användas då så är oundgängli­gen nödvändigt, t.ex. för härdning av plast. Värmeaggregat får ej lämnas utan till­syn.

Husdjur

Hundar och andra husdjur ska hållas kopplade inom uppläggningsområdet. Even­tuellt hundbajs ska hundägaren (självklart) ta hand om. Pga allergier är det husdjursförbud i vaktlokal.