Miljödokument

Miljö dokumenten finns i en pärm i vaktkuren

Försättsblad miljödokument december 2020-2

IRS Miljöpolicy. December 2020

IRS Egenkontrollprogram december 2020

IRS Vid tillbud eller olycka. November 2020

Utdrag ur IRS regler gällande båtbottenfärger mm. December 2020

IRS Miljökrav inom uppläggningsplatsen. December 2020

IRS Avfallshant.plan för uppställningsplatsen. December 2020

IRS Miljöstation på uppläggningsplatsen. December 2020

Utdrag ur IRS regler gällande båtbottenfärger mm. December 2020

Vad gör Kommunen

Vad gör kemikalieinspektionen

Vad gör Transportstyrelsen

Transportstyrelsen, Regler om båtbottenfärg

Kemikalieinspektionen – Regler för båtbottenfärger

Miljö- och hälsoeffekter av kemikalier (2)

IRS Yttrande miljöinspektionsrapport Dnr 2019-018347 dat 2020.04.18 B

 

Gällande skrapning, målning och tvättning av båtbottnar                                     Vid skrapning och annat arbete med bottnen skall marken under båten täckas och alla färg- och skraprester tas om hand och läggas på därför avsedd plats i miljöstationen.

Eventuellt spill på marken vid målning mm, skall tas upp omgående. I miljöstationen finns allt som behövs för detta.

Det är förbjudet att högtrycksspola båtbottnar målade med färger som inte är tillåtna i Mälaren, gäller inom hela varvsområdet.

Inga biocidhaltiga bottenfärger får användas på båtar som har sin huvudsakliga förtöjningsplats och användning i Mälaren. Endast färger som är godkända för användning i insjöar får användas.

Toatank i båten
Fr.o.m. den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toatanken i sjön.                                          En däcksgenomföring erfordras för anslutning till och tömning i särskilda tömningsstationer. s.k. latrinsugar, en sådan finns på IRS nya brygga.                                     

All toatömning till tömningsstationer är kostnadsfri!